Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Helyi iparűzési adóbevallás nyomtatvány

2011.05.02

            FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Cím: 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5., Tel./fax: 76/377-182. E-mail: polghiv@fulophaza.hu

 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

 2010. adóévről

FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG

önkormányzat illetékességi területén folytatott

állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről

 

I. Adóalany

 1. Adóalany neve (cégneve): __________________________________________________________

 

 2. Születési helye: __________________________ város/község, ideje: _______ év _____ hó ___ nap

 

 3. Anyja születési családi és utóneve: _________________________________________________

 

 4. Adóazonosító jele: __________________________         Adószáma: ___________________ - __ - ___

 

 5. Székhelye, lakóhelye: _______    _________________________________________ város/község

 

__________________________ közterület ________ közterület jelleg ___ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó

 

 6. Levelezési címe: _______    _____________________________________________ város/község

_____________________________ közterület ______ közterület jelleg __ hsz. _ ép. _ lh. _ em. _ ajtó

 

7. A bevallást kitöltő: ___________________________        Telefonszám/e-mail címe: ________________

 

 

 

 

 

 

 

 II. Bevallás jellege

(A bevallás jellegét a megfelelő négyzetbe x-szel jelölje.)

 1. Éves bevallás

  

 2. Záró bevallás

 

 3. Előtársasági bevallás

 

 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása

 

 5. Év közben kezdő adózó bevallása

 

 6. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről
készült évközi bevallása

 

 7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági
őstermelő bevallása

 

 8. A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jellegű iparűzési
tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

 

 

III. Bevallási időszak: ………….év ………….. hó ……….. naptól ………..év ……… hó….. napig

 

IV. A záró bevallás benyújtásának oka:

(A megfelelő négyzetbe tegyen egy x-et!)

   1. Felszámolás

 

  2. Végelszámolás

 

  3. Átalakulás

 

  4. A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése

 

  5. Hatósági megszüntetés

 

  6. Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelmét elutasították vagy kérelmét a bejegyzés előtt visszavonta

 

  7. Székhely áthelyezése

 

  8. Telephely megszüntetése

 

  9. Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése

 

 10. A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése

 

 11. Egyéb:

 

 

 

 

  V.  A bevallásban szereplő betétlapok

 

 

 

 

A

 

 B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata

 

1.   A 2010. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározási módját választottam                       

2.              2011. adóévre az adóalap egyszerűsített meghatározásának módját választom         

3.       2010. adóévben, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszerűsített      megállapítási módját választottam.                                                                                          

4. A 2011. adóévre, mint az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az iparűzési adónál az egyszerűsített adóalap meghatározási módot választom                                                                                                          

 

 

 

 

 VII. AZ ADÓ

 Az adatokat forintban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

  1. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel (részletezése az ”A”  vagy „A/B” lapon található)

 

 

 2. Eladott áruk beszerzési értéke

 

 

 3. Közvetített szolgáltatások értéke

 

 

 4. A 3. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke

 

 

 5. Anyagköltség

 

 

  6. Htv. szerinti - vállalkozási szintű - adóalap
[1-(2+3+5)]

 

 

 7. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség

 

 

  8. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége

 

 

 9. A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény

 

 

 

 10. Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szintű - adóalap
[6-7-8+9]

 

 

  11. Az önkormányzat illetékességi területére jutó - a 10. sorban lévő adóalap megosztása szerinti - települési szintű adóalap (F lap szerint)

 

 

  12. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján összesen

 

 

 

 13. Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (11-12)

 

 

 14. Adóalapra jutó iparűzési adó összege (13. sor  x 2 %)

 

 

 15. Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény összesen 

       (Htv.39/C § szerint)

 

 

 16. Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység után az adóévben megfizetett és az önkormányzatnál levonható adóátalány összege

 

 

 17. Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható kedvezmény összege

 

 

 18. Iparűzési adófizetési kötelezettség
[14-(15+16+17)]

 

 

 19. Adóelőlegre befizetett összeg

 

 

 20. Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg

 

 

 21. Különbözet [18-(19+20)]

 

 

 

 

 

22. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege:

 

 

 

 

 

 

 

 VIII. Adóelőleg bevallása

 

1. Előlegfizetési időszak:              év                              naptól                 év                              napig

 

2. Első előlegrészlet az előlegfizetési időszakban:            év                     nap                                     Ft

(VII. pont 18. sorában szereplő összeg csökkentve az önkormányzat határozata alapján 2011. március 16-án fizetendő összeggel.)

 

3. Második előlegrészlet az előlegfizetési időszakban:            év                    nap                               Ft

     (VII.pont 18. sorában szereplő összeg fele)

 

IX. Nyilatkozat társasági adóelőleg-kiegészítéséről

Társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésre kötelezett 2009. évben (2003. XCII. tv. 2. sz. melléklet II/A. 2.c. pontja szerint)             Igen            Nem

 

 

 

X. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

 

……………………………., ………………év ………….. hó ………… nap

 

……………………………………………………
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

 

 

 

1.        A jelen adóbevallást ellenjegyeztem:

……………………………………………

 

Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

 

2.        Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve:

…………………………………………….

 

Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és a meghatalmazását csatolta:

3.Adóazonosító száma

……………………………………………

 

Jelölje x-szel ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő

4.Bizonyítvány/igazolvány száma

……………………………………………

 

 

 

                                             

 

  

„A” jelű betétlap

 

 

 

 

 

 

 2010. adóévről Fülöpháza Község Önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Adóalany

  

   1. Az adózó neve, cégneve:

 

 

 2. Adószáma:

 

 

  2/b Adóazonosító jele (vagy technikai száma):

 

 

 

 

 

 II. A nettó árbevétel

 Az adatokat forintban kell megadni

 Az adóhatóság tölti ki!

1.  A Htv. szerinti - vállalkozási szintű - éves nettó árbevétel
(2-3-4-5-6)

 

 

2.  A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel

 

 

3.  A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjbevétel

 

 

4.  Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege

 

 

5. Egyéb ráfordítások között kimutatott  regisztrációs adó, energia adó összege

 

 

6. Felszolgálási díj árbevétele

 

 

         

..................................................................,  ……….. év  ……………………    ……  nap

 

........................................................
(cégszerű) aláírás